Najava za treći nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube

Treći nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube održat će se 17. listopada 2018. u Vukovaru s trajanjem od 10 do 14 sati u organizaciji Agencije za vodne putove. (dnevni red)

Cilj projekta FAIRway Dunav (www.fairwaydanube.eu ) je usklađena provedba rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka.

Unutar ovog višekorisničkog projekta, koji se sufinancira u okviru prvog poziva Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) 2014.-2020. u području prometa, provest će se sljedeće aktivnosti u periodu od srpnja 2015. do lipnja 2020.:

 • Izrada usklađenih nacionalnih akcijskih planova i definiranje pilot aktivnosti za provedbu “Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“ (FRMMP)
 • Nabava potrebne opreme za hidrološke usluge (vodomjerne stanice, čamci za snimanje i plovila za obilježavanje plovnog puta)
 • Izvršenje i procjena pilot aktivnosti kako bi se:
  • prikupili usklađeni podatci o svim kritičnim lokacijama na plovnom putu rijeke Dunav;
  • provela koherentna shema praćenja stanja plovnog puta;
  • izradile usklađene prognoze vodostaja;
  • utvrdila mogućnost relokacije trase plovnog puta
 • Razvijanje inovativnih pristupa kao što je nadzor stanja plovnog puta pomoću drona i modernih pomagala za plovidbu i sl.
 • Priprema potrebne dokumentacije za buduću provedbu “Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“ (FRMMP).

Na ovogodišnjem Forumu izvijestit će se o trenutnom napretku projekta tijekom 3,5 godine implementacije.

Također, Agencija za vodne putove s ponosom najavljuje da će tijekom Foruma biti kršteno plovilo za obilježavanje plovnih putova naziva „Connecting Europe“ izgrađeno u okviru CEF programa.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex