Aktivnosti

Snimanje vodnih putova

Poslovi snimanja vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije sadrže skup aktivnosti kojima se:

 • utvrđuje stanje plovnih putova i korita vodotoka,
 • izrađuju i prikupljaju tehničke i geodetske podloge,
 • izrađuju elaborati, projekti i studije.

Podvodna snimanja obavljaju se u pravilu u pojasu plovnog puta a provode se kao:

 1. Redovno podvodno snimanje plovnog puta Agencija obavlja u okviru redovnih ophodnji i kontrole gabarita plovnih putova u cilju utvrđivanja kritičnih dionica za plovidbu i pozicioniranja plovnih oznaka. Rezultati snimanja dostavljaju se nadležnim tijelima sigurnosti plovidbe u okviru izvješća s redovnih ophodnji vodnog puta.
 2. Detaljno podvodno snimanje korita obavlja se po potrebi na kritičnim dionicama radi utvrđivanja morfologije dna korita u svrhu izrade elaborata i projektne dokumentacije. Snimanje se obavlja po sistemu poprečnih profilima i međuprofila, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita na kritičnoj dionici.
 3. Godišnje podvodno snimanje obavlja se radi utvrđivanja stanja plovnosti i eventualnih promjena u koritu vodotoka i plovnog puta. Prema potrebi na pojedinim dionicama može se obaviti i snimanje po evidencijskim poprečnim profilima i međuprofilima, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita. Snimljeni i obrađeni materijali predstavljaju tehničku podlogu za sastavljanje izvješća o stanju plovnosti na pojedinim vodnim putovima, za ažuriranje elaborata obilježavanja, te definiranja dionica na kojima će biti potrebno poduzimati mjere uređenja i tehničkog održavanja.

Agencija za vodne putove opremljena je singlebeam i multibeam opremom za izvođenje hidrografskih snimanja unutarnjih vodnih putova.

Obilježavanje vodnih putova

Poslove obilježavanja vodnih putova u Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za vodne putove sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07) i Pravilniku o tehničkom održavanju vodnih putova (NN 62/09).

Obilježavanje se obavlja na sljedećim vodnim putovima:

 1. Na rijeci Dunav od km 1295,5 do km 1433,1
 2. Na rijeci Dravi od km 0,00 do km 198,6
 3. Na rijeci Savi od km 210,8 do km 594,0
 4. Na rijeci Kupi od km 0,00 do km 5,0
 5. Na rijeci Uni od km 0,00 do km 15,0

Na graničnim vodnim putovima poslovi obilježavanja usklađeni su i podijeljeni prema međudržavnim ugovorima i međusobnim dogovorima:

Na Dunavu

 • desnu stranu obilježava R. Hrvatska, a
 • lijevu stranu obilježava R. Srbija

Na Dravi

 • od km 0,0 do km 125,6 obilježavanje provodi Republika Hrvatska na obje strane plovnog puta;
 • od km 125,6 do km 198,6 obilježavanje provodi Republika Mađarska na obje strane plovnog puta.

Na Savi

 • od km 210,8 do km 343 obilježavanje provodi Bosna i Hercegovina na obje strane plovnog puta
 • od km 343,0 do km 594 obilježavanje provodi R. Hrvatska na obje strane plovnog puta.

Na Uni

 • od km 0,0 do km 5,0 obilježavanje provodi R. Hrvatska na obje strane plovnog puta
 • od km 5,0 do km 15,0 obilježavanje provodi Bosna i Hercegovina na obje strane plovnog puta.
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex