RIS

RIS

1. RIS - Općenito

RIS (eng. River Information Services) - Riječni informacijski servisi su skupina povezanih informacijskih, komunikacijskih i navigacijskih usluga za potporu upravljanju prometom i transportom roba u unutarnjoj plovidbi, uključujući i veze s drugim vrstama transporta.

Zadaća RIS-a je unaprijediti sigurnost i efikasnost prometa na unutarnjim plovnim putovima, što doprinosi njihovom intenzivnijem korištenju, te smanjenom broju i posljedicama plovidbenih nesreća.

2. Osnovne odrednice RIS sustava

 • obuhvaća sve vrste unutarnjih vodnih putova (rijeke, kanale, jezera);
 • uključuje sučelje prema ostalim vidovima transporta (pomorski, željeznički, cestovni);
 • objedinjuje sve pojedinačne informacijske usluge koje podupiru unutarnju plovidbu;
 • prikuplja, obrađuje i prosljeđuje informacije o plovnom putu, prometu i transportu.

3. Korisnici RIS sustava

3.1. na administrativnoj razini:

 • administracije odgovorne za sigurnost unutarnje plovidbe (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - lučke kapetanije);
 • administracije odgovorne za unutarnje poslove – imigraciju i carinu (Ministarstvo unutarnjih poslova – policija i Ministarstvo financija – carina);
 • administracije odgovorne za upravljanje prometom;
 • interventne jedinice kod havarija;
 • uprava zadužena za plovne putove ( Agencija za vodne putove);
 • lučke uprave itd.

3.2. na komercijalnoj razini:

 • lučki operateri i i operateri na terminalima;
 • operateri kontejnerskih terminala;
 • brodari;
 • špediteri;
 • pružatelji logističkih usluga;
 • krcatelji itd.

4. Način rada RIS sustava

RIS sustav se temelji na primjeni suvremenih informacijskih i komunikacijskih usluga, a osnovni koncept sustava čine informacije o plovilu i informacije o plovnom putu.

Informacije o plovilu se prikupljaju i odašilju putem prijamnika za automatsku identifikaciju koji je smješten na plovilu, tzv. AIS ( Automatski identifikacijski sustav) prijamnik, te pomoću baznih stanica smještenih na kopnu koje primaju informacije i šalju ih direktno u RIS sustav.

Informacije o plovnom putu sadržane su u obliku elektroničkih navigacijskih karata (ENC) i Priopćenja za brodare (NtS – Notice to Skippers).

Sve informacije, nautički podaci i trenutno stanje prometa dostupni su u stvarnom vremenu, a automatski se pohranjuju i u centralnu bazu podataka, odakle mogu biti preuzete u svakom trenutku i spremne za korištenje.

5. RIS informacije

Riječni informatički servisi temelje se na dvije informatičke razine.

5.1. Strateške prometne informacije:

 • utječu na srednjoročne i dugoročne odluke korisnika RIS sustava;
 • doprinosi realizaciji odluka vezanih uz planiranje te sigurniju i ekonomičniju provedbu putovanja;
 • kreiraju se u RIS centru i na zahtjev korisnika sustava se isporučuju;
 • prikazuju sliku svih plovila koja se nalaze na RIS području, dajući uvid u njihove karakteristike, terete koje prevoze i poziciju na kojoj se nalaze;
 • spremaju se u baze podataka i prema potrebi prikazuju na elektroničkoj navigacijskoj karti i tablicama.

5.2. Taktičke prometne informacije:

 • vezane za trenutne navigacijske odluke na užem geografskom području;
 • sadrže sve relevantne informacije o poziciji broda, prikazane na elektroničkoj navigacijskoj karti;
 • dostupne su na plovilu, te u RIS centru na obali;
 • pomažu zapovjednicima plovila u neposrednom donošenju navigacijskih odluka i konzultacijama sa zapovjednicima drugih plovila na plovnom putu.

6. RIS usluge

Sve usluge koje sustav nudi krajnjim korisnicima.

6.1. Informacije o plovnom putu:

 • sadrže geografske, hidrološke i administrativne podatke o plovnom putu u području koje pokriva RIS sustav;
 • omogućuju korisnicima uspješno planiranje, provođenje i praćenje putovanja;
 • omogućavaju pregled trenutne prometne situacije i donošenje pravilnih i pravovremenih navigacijskih odluka;
 • objedinjavaju sve statičke i dinamičke informacije o plovnom putu, koje se prenose na temelju predhodno utvrđenog vremenskog plana;
 • aktualne su prenošene u realnom vremenu, a informacije vazane uz sigurnost izdane su i potvrđene od strane nadležnih tijela.

6.2. Upravljanje prometom:

 • omogućava praćenje, kontrolu stanja i djelovanje u skladu s dostupnim informacijama, što je posebno bitno na područjima gustog prometa, na prilazima ustavama, lukama, mostovima i ostalim kontrolnim točkama postavljenima od strane organa za kontrolu plovidbe;
 • uvelike doprinosi povećanju iskoristivosti infrastrukture, te povećanju sigurnosti plovidbe.

6.3. Spriječavanje nesreća:

 • na početku putovanja, svako plovilo dostavlja podatke u RIS centar i ažurira ih tjekom putovanja;
 • u slučaju plovidbene nesreće RIS centar bez odgode isporučuje podatke spasilačkim i hitnim službama.

6.4. Informacije za transportnu logistiku:

 • obuhvaćaju planiranje dolazaka plovila u luke i odlazaka plovila iz luka, praćenje lučkih i tehnoloških procesa;
 • omogućava razmjenu informacija između operatera flote, plovila, terminala, carine i ostalih interesnih skupina.

6.5. Informacije za provedbu nadzora:

 • omogoćavaju upravljanje prekograničnim procedurama, usklađivanje s prometnim i drugim relevantnim propisima za područje unutarnje plovidbe.

6.6. Usluge statistika i statističkih podataka:

 • pridonosi boljem i jednostavnijem prikupljanju statističkih podataka vezanih za unutarnju plovidbu;
 • podaci su dustupni tvrtkama i odgovornim administrativnim razinama unutarnje plovidbe, te se upotrebljavaju u svrhu nadgledanja i strateškog planiranja.

6.7. Uvid i planiranje troškova:

 • jednostavnije i brže prikupljanje pristojbi bez administrativnih opterećenja;
 • podaci o putovanju broda mogu se upotrijebiti pri automatskom obračunu pristojbi, te kod fakturiranja.

7. Prednosti RIS sustava

 • nadzor plovnog puta i plovila;
 • povećanje sigurnosti prometa;
 • spriječavanje plovidbenih nesreća (havarija);
 • praćenje i brzo reagiranje u slučaju plovidbenih nesreća (havarija);
 • nadzor transporta opasnih tereta;
 • bolje upravljanje resursima u lukama i terminalima;
 • nautička podrška zapovjednicima plovila;
 • bolje i jednostavnije planiranje transportnih procesa;
 • olakšana integracija unutarnje plovidbe u intermodalne i logističke lance;
 • optimiziranje logističkih procesa;
 • ubrzanje plovidbe i smanjenje potrošnje goriva.

8. Organizacija RIS službe

RIS služba organizirana je u sklopu Agencije za vodne putove, kao Nacionalna RIS središnjica kojom upravlja Nacionalni RIS koordinator.

8.1. Nacionalna RIS središnjica (NCC):

 • zadužena je za usklađenost RIS sustava, operacija i postupaka od strane RIS centara, pristup RIS korisnika, te za međunarodnu razmjenu podataka koje sustav generira, kako bi se osigurala interoperabilnost;
 • pruža relevantne podatke vezane za plovidbu i planiranje putovanja korisnicima Riječnih informacijskih servisa u pristupačnom elektroničkom obliku;
 • osigurava dostupnost Elektronskih navigacijskih karata svim korisnicima RIS-a;
 • izdavanje priopćenja brodarstvu (NtS), kao što su podaci o vodostaju ili navećem dopuštenom gazu i izvješća o ledu u formatu poruka koje su standardizirane, kodirane i spremne za preuzimanje;
 • osigurana razmjenu podataka putem elektronskih izvješća s plovila(ERI), što podrazumjeva definiranje pristupnih prava koja će biti dodjeljena određenim korisnicima za pristup određenim podacima i informacijama;
 • nadzire funkcionalnost sustava i pojedinih usluga;
 • administrator je baze podataka za AIS, ERI, NtS, Podacima o trupu plovila, Komunikacijskog portala, itd.

RIS centar Sisak

8.2. RIS centri:

 • RIS centar Vukovar pri Lučkoj kapetaniji Vukovar;
 • RIS centar Osijek, pri Lučkoj kapetaniji Osijek;
 • RIS centar Slavonski Brod, pri Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod;
 • RIS centar Sisak, pri Lučkoj kapetaniji Sisak.
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex